Ban chấp hành Hội sinh viên (nhiệm kỳ 2014-2017)

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đinh Thị Liên

Chủ tịch

2

Trương Ngọc Dương

Phó Chủ tịch

3

Trần Trường Giang

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thị Bích Dung

Uỷ viên BTK

5

Đinh Bá Hòe

Uỷ viên

6

Đinh Tiến Thành

Uỷ viên

7

Trần Thị Hiên

Uỷ viên

8

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Uỷ viên

9

Cao Ngọc Khánh Dương

Uỷ viên

10

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Uỷ viên

11

Trần Trung Kiên

Uỷ viên

12

Đặng Việt Hưng

Uỷ viên

13

Nguyễn Diệu Tâm

Uỷ viên

14

Trịnh Hà Thu

Uỷ viên

15

Lã Thị Thu Hiền

Uỷ viên

16

Bùi Thị Thu

Uỷ viên

17

Nguyễn Hữu Tuấn Anh

Uỷ viên

18

Hoàng Thị Linh Chi

Uỷ viên