Báo cáo tình hình việc làm năm 2017 ( ngày 08/01/2018)

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Thực hiện công văn số 2919/BGDDT-GDDH ngày 10/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016. Trường Đại học Hoa Lư đã triển khai khảo sát số lượng sinh viên tốt nghiệp, xin được báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 với nội dung, cụ thể như sau:

tải về tại đây

tải về tại đây

tải về tại đây

tải về tại đây