Đề cương chi tiết đã ký

Đề cương chi tiết năm học 2020-2021, kỳ II

D13 Kế toán (Tải về)
D13 QTKD (Tải về)
D13 GDMN (Tải về)
D13 GDTH (Tải về)
D13 Du lịch (Tải về)
C27 GDMN (Tải về)
D12 Du lịch (Tải về)
D12 QTKD (Tải về)
D12 Kế toán (Tải về)
D12 GDMN (Tải về)
D12 GDTH (Tải về)
C26 GDTH (Tải về)
C26 GDMN (Tải về)
C26 TA (Tải về)
C25 GDTH (Tải về)
D11 Kế toán (Tải về)
D11 QTKD (Tải về)
D11 VNH (Tải về)
D11 GDTH (Tải về)
D11 GDMN (Tải về)
D10 Kế toán (Tải về)
D10 VNH (Tải về)
D10 GDMN (Tải về)
D10 GDTH (Tải về)
D10 QTKD (Tải về)
Bộ môn LLCT (Tải về)

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 0936331567