Các Trung tâm, Ban chức năng

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ, điện thoại

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Nguyễn Thị Liên

Đồng Thị Thu

Giám đốc

Phó giám đốc

Tầng 1 – Nhà T1

0303.512.959

Trung tâm Thư viện - Thiết bị

Dương Trọng Hạnh

Phạm Văn Truyền

Bùi Bình An

Giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

Tầng 1 – Nhà T1

0303.5129.81

Trung tâm Y tế - Môi trường

Đỗ Thành Lượng

Đinh Văn Viễn

Giám đốc

Phó giám đốc

Nhà T2

0303. 512987

Ban Quản lý Ký túc xá

Đinh Ngọc Lưu

Nguyễn Văn Minh

Trưởng ban

Phó ban

Tầng 2 – Nhà B

0303.512.986