Giới thiệu các phòng ban

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ, điện thoại

Tổ chức - Tổng hợp

Lương Duy Quyền

Hoàng Diệu Thúy

Trưởng phòng

Phó phòng

Tầng 1 – Nhà A

0303 892.242

Tài vụ

Bùi Thị Hải Yến

Trần Tố Vân

Trưởng phòng

Phó phòng

Tầng 1 – Nhà B

0303 892.247

Hành chính - Quản trị

Trần Tuấn Đạt

Trần Việt Hùng

Nguyễn Thị Thu Hoài

Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng

Tầng 1 – Nhà A

0303 892.702

Đào tạo - Quản lý khoa học

Vũ Văn Trường

Phan Thị Hồng Duyên

Hoàng Đức Hoan

Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng

Tầng 1 – Nhà B

0303 892.246

Công tác sinh viên

Phạm Xuân Lê Đồng

Lê Hồng Phượng

Đinh Thị Liên

Trưởng phòng

Phó phòng

Phó phòng

Tầng 1 – Nhà A

0303.512.917

Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Nguyễn Hữu Tiến

Lương Thị Hà

Trưởng phòng

Phó phòng

Tầng 2 – Nhà B

0303.892.244