Số lượt truy cập
Đóng
Kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu hội sinh viên..
 
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/ 04/2010 về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. Thông tư Số 11/2010/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.
Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 27/2/2012 về việc cho phép thành lập Hội SVVN trường ĐH Hoa Lư.
Được sự nhất trí của Đảng uỷ và Ban giám hiệu trường ĐH Hoa Lư, BVĐ thành lập HSV trường xây dựng kế hoạch tổ chức ĐH đại biểu Hội sinh viên trường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012 - 2014 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
   1. Mục đích: Thông qua tổ chức Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá hoạt động phong trào sinh viên trong thời gian qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phong trào sinh viên trường nhiệm kỳ 2012-2014;
   2. Yêu cầu:
- Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, tuyên truyền sâu rộng tới từng sinh viên, đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ Hội sinh viên, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.
- Nội dung của đại hội phải đảm bảo tính thiết thực, đổi mới phù hợp với thực tế, phát huy trí tuệ và nguồn lực của sinh viên nhà trường.
- Công tác chuẩn bị nhân sự, phải đảm bảo cơ cấu hợp lý, lựa chọn cá nhân có năng lực và phẩm chất tốt, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào sinh viên. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ trường và qui định của cấp trên.
II. Nội dung
- Tổng kết, đánh giá hoạt động công tác phong trào sinh viên trong thời gian qua.
- Xây dựng, hoàn chỉnh Điều lệ Hội sinh viên trường Đại học Hoa Lư.
- Xây dựng mục tiêu, phương hướng và các chỉ tiêu của phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2012-2014.
- Bầu cử ra BCH Hội sinh viên trường nhiệm kỳ 2012-2014.
III. Quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:
   1. Quy mô
Số lượng Đại biểu triệu tập là 180 đại biểu chính thức, Trong đó:
- Đại biểu đương nhiên là Ban vận động thành lập HSV: 5 đ/c
- Đại biểu được bầu từ các Liên Chi hội và chi hội: 175 đ/c
   2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 13h ngày 14 tháng 3 năm 2012
- Địa điểm: Hội trường H1- Trường Đại học Hoa Lư
IV. Công tác chuẩn bị nhân sự
   1. Về tiêu chuẩn:
- Có lập trường chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường đi lên Xã hội chủ nghĩa, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối do Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội qui, qui định của Nhà trường.
- Có trình độ học vấn, có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định của BCH và có khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào sinh viên.
- Có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, có lối sống trung thực, lành mạnh, trong sáng, và có ý chí rèn luyện phấn đấu vươn lên.
- Có đủ sức khoẻ, có năng lực công tác xã hội và có khả năng vận động sinh viên trưởng thành từ thực tiễn phong trào sinh viên, được cán bộ, sinh viên trong nhà trường tín nhiệm.
- Cán bộ chủ chốt tham gia BCH Hội sinh viên phải có trình độ chuyên môn cao, có uy tín với sinh viên, có trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác vận động sinh viên, có quá trình hoạt động phong trào sinh viên và độ tuổi phù hợp.
   2. Về quy trình tiến hành
- Thành lập tiểu ban nhân sự dự thảo đề án xây dựng BCH Hội nhiệm kỳ 2012-2014, thông qua Ban vận động thành lập Hội và trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng uỷ trường.
- Tiểu ban nhân sự tiến hành lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH Hội từ các chi hội sinh viên theo cơ cấu dự kiến.
- Ban vận động thành lập Hội sinh viên xây dựng danh sách dự kiến giới thiệu vào BCH Hội, nhiệm kỳ 2012-2014, trình và xin ý kiến chỉ đạo của BTV Đảng uỷ trường về số lượng, cơ cấu nhân sự và thống nhất danh sách ứng cử BCH Hội sinh viên, nhiệm kỳ 2012-2014.
V. Tổ chức thực hiện
Thành lập và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban phục vụ Đại hội:
   1. Tiểu ban nhân sự:
* Đ/c Lâm Thị Hồng Loan - Trưởng BVĐ- Trưởng tiểu ban
* Nhiệm vụ:
- Xây dựng đề án phân bổ đại biểu dự đại hội và theo dõi quá trình bầu chọn đại biểu từ các chi hội, tổng hợp và lập danh sách đại biểu
- Xây dựng đề án nhân sự BCH Hội nhiệm kỳ 2012-2014, tổ chức các bước triển khai của Đề án
- Xây dựng Đề án tổ chức bộ máy tại đại hội (Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Thư ký ... )
   2. Tiểu ban nội dung
* Đ/c Đinh Thị Liên – Phó Ban vận động - Trưởng tiểu ban
* Nhiệm vụ:
- Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết phong trào sinh viên những năm qua; xây dựng dự thảo phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2012-2014
- Tổ chức các hoạt động, thu thập thông tin, ý kiến đóng góp từ các chi hội, hoàn chỉnh tài liệu đại hội
   3. Tiểu ban cơ sở vật chất
* Đ/c Nguyễn Thu Hiền – UV Ban vận động - Trưởng tiểu ban.
* Nhiệm vụ:
- Chuẩn bị kinh phí, in ấn tài liệu
- Đón tiếp đại biểu, khách mời, in giấy mời, giấy triệu tập, tài liệu cho đại biểu
   4. Tiểu ban tuyên truyền:
* Đ/c Đỗ Quang Đạt - UVBVĐ thành lập HSV trường
* Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện những nội dung, hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội
- Trang trí các khẩu hiệu, băng zôn, tít chữ, bảng tin... tuyên truyền chào mừng Đại hội
- Đề nghị các đơn vị chức năng hỗ trợ các điều kiện về âm thanh, loa đài, hội trường...
Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các đồng chí trưởng các tiểu ban đề xuất thêm các thành viên tham gia vào tiểu ban mình phụ trách, phân công công việc cho từng thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của tiểu ban.
 
VI. Tiến độ triển khai
- Từ 01/03/2012 đến 05/3/2012 xây dựng kế hoạch đại hội, xin ý kiến chỉ đạo của BTV Đảng uỷ trường về kế hoạch đại hội, tiếp thu chỉnh sửa và thông qua kế hoạch đại hội trong BVĐ thành lập HSV trường.
- Từ 06/3/2012 đến 8/3/2012 Triển khai kế hoạch đến các chi hội, tổ chức bầu đại biểu dự đại hội, Họp BVĐ thành lập HSV trường để thông qua các báo cáo của Đại hội, tiến hành giới thiệu thăm dò nhân sự của Đại hội.
- Từ 9/3/2012 đến 10/3/2012 xin ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng uỷ trường về danh sách nhân sự
- Từ 10/3/2012 đến 12/3/2012: Ban vận động thành lập Hội sinh viên trường chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội.
- Ngày 13/3/2012:  Ban vận động thành lập Hội sinh viên trường kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội.
- Từ 15/3/2012 đến 18/3/2012: Tổ chức Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Hội sinh viên lần thứ I.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Hoa Lư lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012 - 2014, Ban vận động thành lập Hội sinh viên trân trọng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và sự giúp đỡ của Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường để tổ chức tốt kế hoạch Đại hội, đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu đặt ra./.

 

 

 

 

 Cổng thông tin đào tạo
Đóng

 

 

 

Tra cứu tài liệu

thư viện

 

 

 

 

 Bình chọn
Đóng