Nội dung chính
 Số lượt truy cập
Đóng
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội..

           Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 11/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XX. Ngày 18/6/2011, Đảng bộ trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Trường, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã giới thiệu 4 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng; Về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng của Đại hội XI. Sau nghe truyền đạt nghị quyết, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong trường còn được nghe một số thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam.
  
Đóng

 

 

 

 

 Bình chọn
Đóng