Thứ Tư, 23/09/2020

Ngôn ngữ :

GIỚI THIỆU

Những đóng góp tiêu biểu của đơn vị trong xây dựng, phát triển nhà trường qua hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học.
a. Hoạt động chuyên môn:
+ Bộ phận Y tế:

Thông tin về Trung tâm Y tế Môi trường


- Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV nhà trường theo qui định. Đây là nhiệm vụ hàng đầu mà trung tâm được nhà trường giao phó.
- Tuyên truyền, tổ chức thực hiện phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi trường và kế hoạch hoá gia đình. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm của bếp ăn tập thể trường, ký túc xá sinh viên, khu tập thể của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường.
- Chủ trì phối hợp với Phòng công tác sinh viên và các đơn vị có liên quan tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và khi mới nhập trường cho HSSV; lập và quản lý hồ sơ sức khoẻ cho HSSV.
- Tổ chức và thực hiện công tác BHYT cho học sinh sinh viên toàn trường.
- Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, thuốc y tế, phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cho toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn trường.

Thông tin về Trung tâm Y tế Môi trường


+ Bộ phận Vệ sinh môi trường:
- Quản lý và điều hành HSSV lao động, làm vệ sinh môi trường; thực hiện các biện pháp đảm bảo khuôn viên nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp.
- Xây dựng kế hoạch mua sắm cây xanh, dụng cụ vệ sinh môi trường trình Hiệu trưởng quyết định.
- Thực hiện các nhịêm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

b. Về hoạt động nghiên cứu khoa học:
Luôn có đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm được nhà trường nghiệm thu do đồng chí Phó giám đốc chủ trì.


Nội dung đã đưa khác: