Thứ Tư, 23/09/2020

Ngôn ngữ :

GIỚI THIỆU

Ngày 09 tháng 4 năm 2007, Trường Đại học Hoa Lư được thành lập theo Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình. Phòng Tổ chức - Tổng hợp là một trong 19 đơn vị trực thuộc được thành lập theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND, ngày 05/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trường Đại học Hoa Lư và Quyết định số 47/QĐ-UBND, ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND, ngày 05/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình. Phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trên các lĩnh vực: xây dựng tổ chức bộ máy; tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng các kế hoạch hoạt động của Nhà trường; tổng hợp, thông tin các hoạt của Nhà trường báo cáo các cấp theo yêu cầu; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra, công tác pháp chế, công tác đối ngoại.
Hiện nay, đội ngũ cán bộ, viên chức của phòng gồm 06 đồng chí: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 04 chuyên viên. Về trình độ chuyên môn: 04 Thạc sỹ, 02 Cử nhân.
PHÒNG TỔ CHỨC - TỔNG HỢP

1. Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:
- CN Đinh Công Hữu giữ chức vụ Trưởng phòng giai đoạn từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 5 năm 2013.
- ThS Lương Duy Quyền giữ chức vụ Trưởng phòng giai đoạn từ tháng 9 năm 2013 đến nay.

PHÒNG TỔ CHỨC - TỔNG HỢP
2. Thành tích đạt được:
Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, phòng Tổ chức - Tổng hợp không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên của phòng thường xuyên được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc, có tác phong làm việc khoa học, công nghiệp. Phòng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cụ thể:
a) Về công tác xây dựng tổ chức bộ máy:
Phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu Nhà trường xây dựng, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu, tổ chức trường gồm: Ban Giám hiệu; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; 19 phòng, khoa, ban, bộ môn, trung tâm trực thuộc; các tổ chức Đảng, đoàn thể.
b) Về công tác cán bộ:
Phòng đã tham mưu giúp lãnh đạo trường thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức theo đúng quy định của Pháp luật. Cụ thể:
- Đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước. Từ năm 2007 đến nay, phòng đã tham mưu tuyển dụng 192 viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường. Các viên chức được tuyển dụng đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, nhiệt huyết với nghề nghiệp và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác phát hiện, giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2011- 2016, 2016- 2021 và 2021- 2026.
- Đã làm tốt công tác tham mưu rà soát, hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Đã làm tốt công tác tham mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, Trưởng môn, Tổ trưởng. Cán bộ được giới thiệu bổ nhiệm đều có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có có trình độ chuyên môn vững vàng, năng lực quản lý tốt, cơ bản đáp các các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm theo quy định.
- Đã làm tốt công tác tham mưu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức. Từ năm 2007 đến nay, đã cử hơn 200 cán bộ, giảng viên đi Nghiên cứu sinh và học cao học tại các cơ sở đào tạo trong và người ngước; hàng trăm lượt cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND tỉnh, các cấp, ngành tổ chức,… Hiện nay, đội ngũ cán bộ, viên chức Nhà trường có 279 người, trong đó giảng viên là 197. Về trình độ, có: 01 PGS, Tiến sỹ, 08 Tiến sỹ, 167 Thạc sỹ, còn lại là Đại học. Đôi ngũ cán bộ, viên chức nhà trường năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp.
- Đã tham mưu thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động, như: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, phục cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nhà giáo; thực hiện thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; thực hiện chế độ nghỉ BHXH, BHYT, ốm đau, thai sản; thực hiện chế độ đối với cán bộ, viên chức đi học tập, bồi dưỡng,…
c) Về công tác xây dựng kế hoạch, tổng hợp thông tin các hoạt động:
Phòng đã tham mưu giúp Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, công tác tổng hợp, thông tin báo cáo tình hình hoạt động của Nhà thường theo yêu cầu của các cấp, ngành. Các kế hoạch xây dựng đều triển khai thực hiện hiệu quả, bám sát với thực tiễn. Các báo cáo tổng hợp thông tin chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định. Cụ thể:
- Đã tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển Nhà trường trung hạn, dài hạn giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2020, trong đó có Định hướng phát triển trường giai đoạn 2009 - 2020.
- Đã tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện, hoạt động lớn của trường hàng năm, như: Kế hoạch năm học, Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng, Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,…
- Đã tham mưu thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ (hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, 1 năm); các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất,… gửi các cấp theo quy định.
d) Về công tác thanh tra, pháp chế:
- Đã chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, như: thanh tra thi học phần, học kỳ, thi tốt nghiệp; thanh tra công tác tuyển sinh Cao đẳng, Đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừ học; thanh tra công tác quản lý tài sản, tài chính… Thông qua thanh tra, kiểm tra, giúp cho cán bộ, giảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo cho các hoạt động của Nhà trường thực hiện đúng quy định của Pháp luật.
- Đã làm tốt công tác tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy định, Quy chế trường học, như: Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hoa Lư; Quy định về chế độ làm việc của giảng viên; Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; Quy định về tổ chức và quản lý sinh viên; Quy chế đào tạo; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thi đua, khen thưởng,… góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản đã tham mưu cho Hiệu trưởng ký, ban hành. Cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính chính xác của các văn bản xây dựng. Đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cấp, các ngành.
e) Công tác thi đua, khen thưởng:
Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng cán bộ, viên chức; phòng chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đăng ký danh hiệu thi đua, tổ chức phát động phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động thi đua nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, của ngành, của trường; hướng dẫn các đơn vị tiến hành bình xét danh hiệu thi đua đảm bảo công tâm, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, thủ tục, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học trong nhà trường.
Ngoài ra, phòng còn thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm bắt chặt chẽ diễn biến tư tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động, kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo trường ngăn chặn nhứng biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, mất đoàn kết ở một số đơn vị và cá nhân, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn trường, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trường học. Bên cạnh đó, phòng cũng làm tốt nhiệm vụ là đầu mối thực hiện công tác đối ngoại giữa Nhà trường với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là trong quan hệ quốc tế giúp tỉnh U-Đôm-Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đào tạo nguồn nhân lực theo biên bản hợp tác giữa hai tỉnh Ninh Bình và U-Đôm-Xay.
Với những kết quả và đóng góp trên, 10 năm liền phòng Tổ chức - Tổng hợp được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó: năm 2010, 2016 được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Chi bộ Tổ chức - Tổng hợp luôn được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh; có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 03 cá nhân được Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND tỉnh tặng Bằng khen, 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh”, nhiều cán bộ, viên chức được tặng danh hiệu “Chiên sỹ thi đua cơ sở” và được Hiệu trưởng tặng Giấy khen. Ngoài ra, cán bộ phòng còn tham gia và đạt nhiều thành tích khác trên các mặt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội từ thiện nhân đạo do Nhà trường và các cấp ngành tổ chức,….
Để đạt được những thành tích trên, ngoài sự tự giác, ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ, viên chức còn có sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường mà trực tiếp là đồng chí Hiệu trưởng, sự sát sao đôn đốc của Lãnh đạo phòng. Ý thức được điều đó, tập thể cán bộ, viên chức phòng Tổ chức - Tổng hợp đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng Phòng trở thành một tập thể xuất sắc, vững mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng Nhà trường ngày một phát triển.