Địa chỉ liên hệ.

Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Hoa Lư

Đường Xuân Thành
Thành phố Ninh Bình
Phone: 02293.512.959 Miss Linh: 0944.227.992