QUẢN LÝ THÔNG TIN CÔNG KHAI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC

Đơn vị sử dụng

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

Tác giả

Phạm Xuân Nguyện, cán bộ phòng Đào tạo - QLKH